Wydawca treści Wydawca treści

LASY REGIONU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 696 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,6%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

W obszarze działania znajduje się duża łódzka aglomeracja miejska, ośrodki przemysłowe; płocki, bełchatowski, piotrkowski, wieluński. Jest to rejon dużych inwestycji infrastruktury drogowej oraz największej w Polsce odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów-Szczerców, co ma bezpośredni wpływ na prowadzenie  gospodarki leśnej w tym rejonie.
 

W zasięgu nadleśnictw Złoczew i Grotniki znajdują się duże złoża węgla brunatnego położone częściowo pod lasami, które mogą być uruchomione w najbliższych latach. W strategii województwa łódzkiego zaplanowano dalszą rozbudowę infrastruktury drogowej, w tym wybudowanie objazdów  miast Łodzi, Brzezin, Opoczna, Wielunia i Zgierza. Uruchomienie kopalni węgla brunatnego i inwestycji drogowych będzie miało wpływ na zmiany powierzchni lasów i prowadzenie gospodarki leśnej.

 

Powierzchnia wszystkich lasów w zasięgu działania wynosi  445,8 tysięcy hektarów z tego, Lasy Państwowe nadzorowane przez RDLP w Łodzi zajmują powierzchnię 291 598 ha. Nasze lasy charakteryzują się dużym rozdrobnieniem kompleksów, szczególnie w Nadleśnictwach Kutno i Płock gdzie wskaźnik lesistości wynosi odpowiednio 5%  i 10%.

 

Lasy na terenie RDLP w Łodzi należą do 19 nadleśnictw i 223 leśnictw, przeciętna powierzchnia lasów w nadleśnictwie wynosi 15,7 tys. ha, średnia powierzchnia leśnictwa
1 308 ha. Odrębną jednostką organizacyjną w RDLP jest Zakład Usługowo Produkcyjny, prowadzący działalność także na terenie innych rdLP.

 

W zasięgu działania RDLP w Łodzi jest około 153,2 tys. ha lasów stanowiących własność prywatną.  Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych na powierzchni 77,9 tys. ha w całości lub częściowo  sprawują starostowie, na pozostałej powierzchni 69,8 tys. ha lasów na podstawie umowy ze starostami, nadzór sprawują nadleśniczowie. Lasy prywatne charakteryzuje gorsza jakość w porównaniu do lasów państwowych oraz duże rozdrobnienie własnościowe. Powierzchnia lasów na jednego właściciela wynosi około 1 ha, powierzchnia działki leśnej około 0,6 ha.

 

Na terenach leśnych tej części kraju, zidentyfikowano około 1 100 gatunków flory naczyniowej, 134 gatunków mszaków, 166 gatunków porostów i około 1 000 gatunków grzybów.

Harmonijnie ukształtowane krajobrazy polno-leśne wraz z reliktami naturalnych  ekosystemów leśnych i łąkowo-torfowiskowych są cenną wartością Polski Środkowej - obszaru pokrywającego się z zasięgiem terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Biegną tutaj zasięgi ważnych gatunków drzew lasotwórczych: buka, jodły, świerka oraz lipy wąskolistnej i jawora. Leśne zbiorowiska roślinne to na północy - krainy z przewagą borów sosnowych, zwłaszcza boru świeżego, w środkowej części
z przewagą grądu subkontynentalnego, zaś na południu częstsze są lasy bukowe i jodłowe.

 

Fauna jest nieco uboższa w porównaniu z obszarami sąsiednimi z powodu małej ilości zbiorników wodnych i rozdrobnionej powierzchni leśnej. Zaewidencjonowano tu 779 gatunków bezkręgowców i 210 kręgowców, przy czym 40 gatunków to ssaki.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

#sprzątaMY LAS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

#sprzątaMY LAS Z PREZYDENTEM ANDRZEJEM DUDĄ

Z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzeja Dudy w dniu 20 września 2019 będzie miała miejsce akcja społeczna pn. „sprzątamy”. Akcja skierowana jest do wszystkich obywateli, szczególnie do młodzieży szkolnej, chcących aktywnie działać na rzecz ochrony przyrody. Nadleśnictwo Spała serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu. Godzina rozpoczęcia akcji 11.30, planowane zakończenie godz. 13.30.

Koordynatorami akcji będą:

  1. Pan Jarosław Krześniewski, tel . 602 470 596 – miejsce zbiórki – Tomaszów Maz., przystanek przy pętli autobusowej, przy ul. Wysokiej; sprzątamy las wzdłuż ul. Wysokiej oraz wzdłuż drogi pożarowej w kierunku Starej Wsi,
  2. Pan Krzysztof Smólski, tel. 694 408 873 – miejsce zbiórki – parking przy drodze z Lubochni do Skrzynek w pobliżu Małcza, sprzątamy las w okolicy miejscowości Małecz.

Na miejscu zbiórki można będzie pobrać rękawiczki oraz worki na śmieci.

 

Szczegóły ogólnopolskiej akcji dostępne są tutaj.